Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δημοτικό Συμβούλιο

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτης 6/4

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (κτήριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), την 6η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Άνοιγμα λογαριασμού Αλληλεγγύης και σύσταση Επιτροπής διαχείρισής του (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: : Α. Βανταράκης- Αντ/ρχος).
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης (Εισηγητής: Α. Βανταράκης- Αντ/ρχος).
 4. Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών (Εισηγητής: Η. Κουρή- Αντ/ρχος).
 5. Κατάρτιση κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Η. Κουρή- Αντ/ρχος).
 6. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Πατρέων (Εισηγητής: Η. Κουρή- Αντ/ρχος).

  Περισσότερα...

Θεματα Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτης 23/3

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (κτήριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ), την 23η Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης ενεργειών υλοποίησης του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της ΟΛΠΑ Α.Ε., σχετικά με την παραχώρηση για χρήση και εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης των 3.500μ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΠΟΤ, Δήμου Πατρέων και ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (θεατρική ανάπτυξη πόλης) (Εισηγητής: Π. Ψωμάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Συμπλήρωση της πράξης συγχώνευσης των ΝΠΔΔ του Δήμου Πατρέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ», κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 103, παρ. 4 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 4. Τροποποίηση- συμπλήρωση της πράξης συγχώνευσης των ΝΠΔΔ Κοινωνικού Τομέα Δήμου Πατρέων, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 103, παρ. 4 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

  Περισσότερα...

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 28/2/2011, 6:00 μ.μ.

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση σε ότι αφορά τα τεκταινόμενα στο Δήμο αποφασίσαμε να δημοσιεύουμε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την εκάστοτε συνεδρίαση.

 1. Επιλογή  Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 3852/10) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία φορά στην διατήρηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως  αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. και διατήρηση ως αυτοτελούς του Ν.Π.Δ.Δ. που προήλθε από τη συγχώνευση: α) Δημοτικής Βιβλιοθήκης, β) Δημοτικής Μουσικής, γ) Δημοτικού Ωδείου και Π.Κ.Κ., βάσει της υπ’ αριθμ. 58/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 3. Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α) «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας Πρόνοιας (ΔΟΥΠ), β)  «Δημοτικοί Παιδικοί  Σταθμοί», γ) «Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)» και δ) Δημ. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ρίου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 4. Συγχώνευση  των  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: α) «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πατρέων (ΟΝΑΠ)», β) «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Παραλίας  (ΟΝΑΠ)» και γ) «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ρίου  (ΟΝΑΡ)», στον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 5. Μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο (άρθρα 241 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, 219 παρ. 1,2 και 6 του Ν. 3584/2007) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 6. Μεταφορά προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδος, πρώην Δήμου Μεσσάτιδος, από τη Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση Μεσσάτιδος, στην Κοινωφελή  Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΚΔΕΠ) (άρθρα 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994 ΥΠΕΣΑΗΔ εγκ. αριθμ. 9/24-1-11, 21 παρ. 10 του Ν. 3731/2008) (εισηγητής: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος).
 7. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων (άρθρο 109 του Ν. 3852/2010) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 8. Ορισμός μελών Δ.Σ. Κοινωφελούς  Επιχειρήσεων Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 9. Συγχώνευση Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης των συνενούμενων Δήμων σε μία, με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ) και αρμοδιότητα σε όλη τη διοικητική Περιφέρεια του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (άρθρο 107 παρ. 1β του Ν. 3852/2010) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 11. α)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της α΄ φάσης (ΠΕ1) Στρατηγικό – Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη της περιουσίας του Δήμου Πατρέων του έργου «Μελέτη Αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και βελτίωση των οικονομικών του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 234.451,23€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και β) πρόκριση ακινήτων στη Β΄ φάση του έργου αντιπροσωπευτικών ανά κατηγορία, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική εισηγητική έκθεση (εισηγητής: Α. Βανταράκης- Αντ/ρχος).
 12. Έγκριση διαδικασιών  για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, και κατάρτιση Κανονισμού Διαβούλευσης (εισηγητής: Α. Βανταράκης- Αντ/ρχος).
 13. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς  δημοσίευση,  προκήρυξης διαγωνισμού για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες Μεταφοράς- Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και αντιστήριξης πρανών, μετά από κατακρήμνιση απορριμματικού αναγλύφου, στο ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Γ. Σιγαλός- Αντ/ρχος).
 14. Εγκατάσταση κλειστού παγοδρομίου στο δυτικό τμήμα (περιοχή ηλιακού ρολογιού), στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 15. Συμμετοχή του νέου διευρυμένου Δήμου στο ΣΠΟΑΚ «Ο ΑΡΙΩΝ» και εκλογή αντιπροσώπων του στο Σύνδεσμο (ΦΕΚ 164/1993-τεύχος Β΄ και 1947/2007 τεύχος Β΄) (εισηγητής: Α. Βανταράκης- Αντ/ρχος).
 16. Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ολυμπιακής Εγκατάστασης, στα όρια  του Δήμου, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων (εισηγήτρια: Α. Σαμούρη- Αντ/ρχος).
 17. Ορισμός εκπροσώπων  του Δήμου Πατρέων με τους αναπληρωτές τους στις Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα συμμετέχουν  στην Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 1473/1984 (εισηγητής: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος).
 18. Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, για τις Επιτροπές πριμοδότησης και γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν  τις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στην περιοχή του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος).
 19. Μετάβαση του κ. Ανδρέα Φίλια-Αντ/ρχου, στην Αθήνα, στις 28/2/2011 (εισηγητής: Α. Γεωργακόπουλος- Αντ/ρχος).
 20. Έγκριση ψήφισης ποσού 7.776,00€, για την εφαρμογή του θεσμού «Σχολικός Τροχονόμος» για τα σχολεία πρώην Δήμου Μεσσάτιδος (εισηγητής: Α. Φίλιας-Αντ/ρχος).
 21. Διαγραφή χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 3.944,27€ (εισηγήτρια: Α. Σαμούρη- Αντ/ρχος).
 22. Έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης «Ενωτική Κίνηση Πάτρας» για συζήτηση του θέματος  «Προβλήματα στη λειτουργία των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην  Καποδιστριακοί Δήμοι Παραλίας, Μεσσάτιδος, Ρίου και Βραχναιϊκων)».

Ομιλία Χ. Πατούχα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Πατρέων

Για τα πεπραγμένα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πατρέων της περιόδου 2008-09

Κυρία Πρόεδρε,

Οπως ξέρετε εγώ δεν θέλω ούτε ίσως έχω το δικαίωμα της τοποθέτησης επί του διαδικαστικού προβλήματος, πάντοτε όμως και αυτή είναι η πολιτική μου παρατήρηση, αυτό που προκρίνω είναι η συζήτηση επί της πολιτικής  ουσίας και παρά το ότι καταλάβαμε, ότι η τοποθέτηση του καθενός ακουμπάει στην τρέχουσα χρονιά και στον προεκλογικό της χαρακτήρα, θα ήθελα να πω ότι ακόμα κι έτσι, ακόμα και στην προεκλογική περίοδο μπορούμε να κάνουμε διάλογο ουσίας για τα ζητήματα που είναι πραγματικά σοβαρά .Αυτό θα προσπαθήσω τουλάχιστον στις παρατηρήσεις μου να κάνω.

Μια  από αυτές τις παρατηρήσεις είναι, ότι εμείς δεν κρίνουμε τη Δημοτική Αρχή, ούτε από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Δημάρχου του κ. Φούρα, ούτε από το πολιτικό του παρελθόν, ούτε με το αν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Την κρίνουμε τη Δημοτική Αρχή από την τοποθέτηση ή μη του Δημάρχου και της πλειοψηφίας  υπέρ των αναγκαίων προϋποθέσεων διασφάλισης στην Αυτοδιοίκηση  ρόλου υπεράσπισης των δικαιωμάτων  των δημοτών. Από τη διασφάλιση της πολιτικής ανεξαρτησίας του Δήμου και από τον βαθμό διαμόρφωσης, προβολής , διεκδίκησης της οικονομικής ανεξαρτησίας του Δήμου.

Περισσότερα...

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τα Νέα μας Δημοτικό Συμβούλιο